phương pháp nhận biết đồ cổ

Phát hiện đồ đồng cổ giả bằng phương pháp nào

2_9

Các đồ cổ bằng kim loại trải qua thời gian thương để lại các màng gỉ bên ngoài. Hầu hết các kim loại, trừ vàng